Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TTS spol. s r.o. so sídlom Skliarovo 373, 962 12 Detva, IČO: 46818472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 22990/S, Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
TTS spol. s r.o., Skliarovo 373, 962 12 Detva
IČO: 46818472
DIČ: 2023615132
IČ DPH: SK2023615132

Prevádzka:
ZmiešanýTovar.sk
M. Kukučína 676/3, 960 01 Zvolen
Telefón: +421 950 247 169
Email: info@zmiesanytovar.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 59, 02/58 27 21 21
https://www.soi.sk/
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Definície pojmov

Predávajúci – obchodná spoločnosť TTS spol. s r.o. so sídlom Skliarovo 373, 962 12 Detva, IČO: 46818472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro Vložka číslo: 22990/S, Okresný súd Banská Bystrica.

Internetový obchod – server na adrese www.zmiesanytovar.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci predáva Tovar.

Tovar – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná k nákupu v Internetovom obchode. Každá hnuteľná vec je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a je zobrazená na fotografii. Fotografia je iba ilustračná s tým, že najmä nezohľadňuje všetky farebné či veľkostné varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom Tovare je uvedená aj jeho špecifikácia a vlastnosti významné pre spotrebiteľa, poprípade tiež farebné a veľkostné prevedenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru.

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.

Podnikateľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva – Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú slovenským právom.

V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 588 a nasledujúcich a § 52 a nasledujúcich. V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 409 a nasledujúcich.

Predmet predaja – Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

Kúpna cena – peňažná čiastka vyjadrená v mene euro, ktorá je úplatou za vytvorenie a dodanie Tovaru. Zobrazená Kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je uvedená bez DPH aj vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. V Kúpnej zmluve sa Kupujúci zaväzuje Predávajúcemu túto Kúpnu cenu zaplatiť. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke Internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Miesto dodania – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kde má byť Predávajúcim odoslaný Predmet predaja a ktoré je špecifikované nasledujúcimi údajmi: meno obce, meno územného správneho celku (okres, kraj), pokiaľ je to potrebné ku špecifikácii obce, meno ulice, číslo súpisné alebo číslo evidenčné, ak sú pridelené, smerovacie číslo, štát. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky.

3. Úvodné ustanovenia

3.1 Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť za tento Predmet predaja Predávajúcemu Kúpnu cenu.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky.

4. Pravidlá využívania internetového obchodu

4.1 Založením účtu v Internetovom obchode www.tlačprint.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom týchto Obchodných a reklamačných podmienok a berie na vedomie, že všetky zmluvy uzatvárané prostredníctvom Internetového obchodu sa budú spravovať týmito podmienkami. Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci zrealizuje jednorazovú objednávku bez založenia účtu.

4.2 Predávajúci môže zbaviť Kupujúceho práva k využívaniu Internetového obchodu a takisto aj obmedziť prístup k časti alebo celku jeho dát uvedených v Internetovom obchode s okamžitým účinkom v prípade porušenia týchto obchodných podmienok a zvlášť ak Kupujúci:

 • poskytol v priebehu registrácie nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje a uviedol tak do omylu tretie osoby alebo porušil ich práva,
 • prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb,
 • dopustil sa iného konania, ktoré je podľa spoločnosti TTS spol. s r.o. v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými podmienkami využívania siete internet, alebo spôsobuje škodu záujmom Predávajúceho.

5. Objednávka

5.1 Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje odoslanie objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, kde Kupujúci vyslovene potvrdzuje objednávku.

5.2 Minimálna hodnota objednávky je 10,00 € s DPH. Objednávky s nižšou sumou nebude možné odoslať (zobrazí sa chybová hláška s výzvou na navýšenie hodnoty objednávky).

5.2 Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

5.3 Po odoslaní a schválení objednávky sa Kupujúcemu v prípade, že je to potrebné, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky ozve grafik, ktorý mu vyhotoví návrh, prípadne prekonzultuje hotový návrh. Finálny návrh grafik odošle na odsúhlasenie Kupujúcemu. Po odsúhlasení návrhu Kupujúcim, sa objednávka odošle na tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol Kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť Kupujúci.

5.4 Zákazník plne zodpovedá za podklady, ktoré dodávateľovi poskytol za účelom realizácie objednávky. Poskytnuté podklady sú v súlade so zákonom o ochrane autorských práv. Grafické návrhy v online editore aj návrhy od grafika zdarma slúžia výhradne na tlačové potreby dodávateľa, zákazníkovi sa neposkytujú.

5.5 Objednávka bude odovzdaná k realizácii, ak Kupujúci akceptuje všetky zaslané grafické súbory a Kúpna cena bude pripísaná na účet spoločnosti TTS spol. s r.o.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Ceny výrobkov sú uvedené v mene euro a sú v nich zahrnuté: náklady spojené s obsluhou zákazky, náklady spojené s výrobou, balením, obalom a DPH, ak v popise výrobku nebolo uvedené inak. Uvedené ceny nezahrňujú dodatočné náklady neštandardných variant, takých ako: doplatky za určenie hodín doručenia, doplatky za odoslanie na niekoľké adresy súčasne a iné

6.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom,
 • pomocou integrovanej platobnej brány
Platobný spôsobCena
Bankový prevod (vopred)0 €
Online platba kartou (vopred)0 €
Online platba bankovými tlačidlami (vopred)0 €

6.3 Prostredníctvom nákupu na Internetovom obchode Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy elektronickou formou.

6.4 Pri platbe prevodom je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu na základe objednávky. Predávajúci pristupuje k expedícii objednávky až po obdržaní platby. Pri tomto spôsobe platby sa dodacia lehota objednávky môže predĺžiť až do obdržania platby Predávajúcim (väčšinou o 1-2 pracovné dni).

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odoslania dát prostredníctvom integrovaného platobného systému. Súčasne Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak v dôsledku takejto chyby nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy a Kupujúci mal možnosť preveriť si správnosť prevedenia platobnej transakcie podľa údajov uvedených v systéme.

7. Dodacie podmienky

7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet predaja Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci zaisťuje dodanie Predmetu predaja Kupujúcemu podľa spôsobu zvoleného v objednávke (osobný odber, doručenie prostredníctvom Kuriérskej služby).

Spôsob doručeniaCena
Osobný odber0 €
Kuriérska služba SPS3,85 € s DPH
Packeta (Zásielkovňa)2,86 € s DPH
Spôsob doručeniaCena
Osobný odber0 €
Kuriérska služba SPS3,50 € s DPH
Zásielkovňa2,50 € s DPH
Dodanie v rámci mesta Zvolen0 € *
* Pre obyvateľov miest Zvolen, Banská Bystrica a Detva s hodnotou objednávky minimálne 20 € s DPH. Pre zobrazenie tohto spôsobu dopravy je potrebné v objednávke vyplniť správnu adresu a PSČ a dosiahnuť minimálnu hodnotu objednávky.

7.2 Štandardná doba dodania produktu, ktorý je dostupný skladom, je do 48 pracovných hodín (v prípade, že bol objednaný do 12:00, inak do troch pracovných dní). Tovar, ktorý je dostupný na externom sklade je zvyčajne dodaný do 3 pracovných dní. V prípade, že Predávajúci predpokladá omeškanie dodania, je povinný Kupujúceho včas upozorniť s predpokladaným termínom doručenia. Kupujúci má možnosť zadať svoju e-mailovú adresu priamo na stránke produktu, ktorý je dostupný na externom sklade a po zadaní ho Predávajúci bude kontaktovať s očakávaným termínom doručenia.

Typ produktuDoba dodania
Skladom (objednaný do 12:00)do 48 hodín *
Skladom (objednaný po 12:00)do 60 hodín *
Na externom skladezvyčajne do troch pracovných dní **
* Doba dodania sa vzťahuje len na pracovné dni (mimo víkendov a sviatkov).
** V prípade predpokladaného meškania bude Kupujúci včas upozornený. Kupujúci môže využiť formulár na stránke produktu pre overenie dostupnosti a doby dodania.

7.3 Kupujúci je pri objednávaní, v potvrdzujúcom maily aj na zákazníckom účte informovaný o predpokladanom termíne dodania. Termín sa môže predĺžiť o čas strávený tvorbou/úpravou grafického návrhu alebo čakaním na úhradu zálohy. Predávajúci pripúšťa možnosť oneskoreného vyhotovenia zákazky, ktorá vznikla z príčin nezávislých na Predávajúcom – jedná sa mimo iné o zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektriny, internetového pripojenia, poruchy strojov Predávajúceho a ďalších. V prípade meškania s vyhotovením zákazky, ktoré vzniklo z uvedených príčin nezávislých na Predávajúcom, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú meškaním v dodaní Tovaru.

7.4 Ak sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať Predmet predaja najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať Predmet predaja v lehote podľa prvej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal Predmet predaja v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.5 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja Kupujúcemu v okamihu kedy odovzdá Predmet predaja:

 • Kupujúcemu, alebo jeho poverenému zástupcovi pri osobnom odbere, čo Kupujúci, alebo ním poverená osoba potvrdí podpisom;
 • Kuriérskej službe zaisťujúcej prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho.

7.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania Tovaru, ktoré bolo spôsobené zavinením zo strany Kuriérnej služby. Predávajúci rovnako nenesie zodpovednosť za nedoručenie z dôvodu nesprávnej adresy Kupujúceho.

7.7 Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať.

7.8 Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Všetky náklady súvisiace s prepravou Predmetu predaja do Miesta dodania hradí Kupujúci paušálnou čiastkou, ktorá tvorí súčasť Kúpnej ceny, a to podľa cenníka uvedeného na stránkach Internetového obchodu.

7.9 Pri prevzatí Predmetu predaja od Kuriérskej služby je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný so zamestnancom Kuriérskej služby spísať protokol. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti zamestnanca Kuriérnej služby zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Predmetu predaja, najmä preveriť, či Predmet predaja zodpovedajú objednávke a či je Predmet predaja bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Predmetu predaja, poprípade priložených dokladov, s objednávkou je Kupujúci povinný spísať so zamestnancom Kuriérnej služby protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu protokolu a bezodkladne ju zaslať Predávajúcemu.

7.10 Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch, prečo Predmet predaja neprevzal. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30-tich dní odo dňa, kedy bolo Kupujúcim oprávnene odmietnuté prevzatie Predmetu predaja. V prípade, že zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Predmet predaja má vadu a táto vada mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak na skutočnosť, že vada mohla vzniknúť pri preprave Predmetu predaja, nebude brať na zreteľ. V ďalšom sú nároky Kupujúceho riešené v reklamačnom konaní.

7.11 V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tomto prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho množstevná vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, je Kupujúci aj Predávajúci oprávnený ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od zmluvy odstúpiť.

7.12 V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Predmet predaja, hoci k tomu nebol žiadny z dôvodov stanovených v predošlých odsekoch, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Elektronický obchod sa zaoberá predajom tovaru zhotoveného na základe osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Preto Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušného § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

8.2 Odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý nie je zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 14 dní od prevzatia tovaru.

8.3 Kupujúci má v dôsledku odstúpenia od zmluvy povinnosť vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja, ak ho prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak

8.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak Predávajúci aj napriek výzve Kupujúceho nedodal Predmet predaja ani v primeranej dodatočnej lehote podľa bodu 7.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

8.5 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Predmet predaja Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

8.6 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky ešte predtým ako boli vykonané akékoľvek práce (napr. grafické práce, príprava pre tlač, tlač a iné) na objednávke. V prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní dní rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

8.7 Pokiaľ Kupujúci neposkytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí storno poplatok maximálne vo výške reálnych nákladov, ktoré dodávateľovi vznikli s objednávkou ak v Kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

8.8 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 • informácii, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením Predmetu predaja predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach;
 • povinnosti Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach;
 • okolnostiach, za ktorých Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach.

9. Reklamácia tovaru

9.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí Tovaru, poprípade v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

9.2 Reklamácia nekompletnej zásielky

9.2.1 Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja podľa bodu 7.8 týchto Obchodných a reklamačných podmienok. Neskoršie reklamácie nekompletnosti alebo poškodenia dodaného Predmetu predaja bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že uvedené sa vyskytlo už v čase prevzatia tovaru.

9.2.2 Reklamácie spojené s kvalitou kuriérskych zásielok budú preskúmané na základe zápisu o škode, ktorý bol spísaný spoločne s kuriérom pri odbere zásielky. Absencia zápisu škôd môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.

9.3 Reklamácia tovaru

V prípade, že spotrebiteľ zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby je oprávnený reklamovať daný tovar u dodávateľa. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke predávajúceho. Spotrebiteľ sa môže informovať na telefónnom čísle +421 950 247 169 ako aj e-mailom na adrese info@zmiesanytovar.sk

9.3.1  Postup pri vybavovaní reklamácií:

 1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave.
 2. K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, korešpondečná).
 3. K zásielke pripojí doklad o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list za reklamovaný tovar.
 4. Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa: ZmiešanýTovar.sk, M.Kukučína 676/3, 960 01 Zvolen. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 5. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste.
 6. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, bude zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia finančných prostriedkov. V prípade vrátenia finančných prostriedkov bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 7 dní od ukončenia reklamačného konania.
 7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
 8. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa.
 9. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  b) vrátením kúpnej ceny za tovar.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne Predávajúcemu, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

10.2 Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze Predávajúceho; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu Kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla Predávajúceho alebo na email info@zmiesanytovar.sk. Osobné údaje Kupujúcich Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru Kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, po prihlásení sa na Internetovej stránke. Registráciu je možné zrušiť kontaktovaním na info@tlacprint.sk s vašou požiadavkou na zmazanie osobných údajov z nasej databázy.

11.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

11.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby Kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

11.6 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby Kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

11.7. Kupujúci si môže u Predávajúceho uplatňovať všetky legislatívne priznávané práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a to právo: na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov, na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, na obmedzenie spracovávania údajov, nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, podať návrh na začatie konania podľa zákona.

11.8 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

11.9 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.10 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.11 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.12 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Podmienky sú platné od 01.06.2020